มอบสื่อนวัตกรรม การทำกายภาพบำบัดพื้นฐาน
โดย ศกศ.เขต11 จ.นม. หน่วยบริการโนนแดง
มอบสื่อนวัตกรรม การทำกายภาพบำบัดพื้นฐาน
โดย ศกศ.เขต11 จ.นม. หน่วยบริการโนนแดง
ฝึกทักษะวิชาการ เรื่องการจับคู่สี หน่วยบริการปักธงชัย