Menu Close

คลังความรู้สำหรับผู้ปกครองในการฝึกเด็กที่บ้าน

มอบสื่อนวัตกรรม การทำกายภาพบำบัดพื้นฐาน
โดย ศกศ.เขต11 จ.นม. หน่วยบริการโนนแดง
มอบสื่อนวัตกรรม การทำกายภาพบำบัดพื้นฐาน
โดย ศกศ.เขต11 จ.นม. หน่วยบริการโนนแดง
ฝึกทักษะวิชาการ เรื่องการจับคู่สี หน่วยบริการปักธงชัย 20 มีนาคม 2563
คลิปการเรียนการสอนผ่านสิ่อออนไลน์ ศกศ.เขต 11 จ.นม. หน่วยบริการปักธงชัย 27 มีนาคม 2563
คลิปการเรียนการสอนผ่านสิ่อออนไลน์ ศกศ.เขต 11 จ.นม. หน่วยบริการปักธงชัย 30 มีนาคม 2563
คลิปการเรียนการสอนผ่านสิ่อออนไลน์ ศกศ.เขต 11 จ.นม. หน่วยบริการปักธงชัย 31 มีนาคม 2563
คลิปการเรียนการสอนผ่านสิ่อออนไลน์ ศกศ.เขต 11 จ.นม. หน่วยบริการปักธงชัย 2 เมษายน 2563