Menu Close

ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

การฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก กิจกรรมต่อหลอดใส่แท่งไม้ ชื่อผู้จัดทำ ครู บุคลากร ศกศ.เขต11 จ.นม. หน่วยบริการปักธงชัย

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ทักษะการกล้ามเนื้อมัดเล็ก นางสาวอมรรัตน์ บุตรสี หน่วยบริการโชคชัย

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่องการพับกระดาษเป็นรูปผีเสื้อ นางสาวนลนีย์ คงไชย ตำแหน่งครูผู้ช่วย หน่วยบริการขามทะเลสอ

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก เรื่องการพับกระดาษเป็นรูปหน้าสุนัข นางสาวนลนีย์ คงไชย ตำแหน่งครูผู้ช่วย หน่วยบริการขามทะเลสอ

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

การฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กเรื่องการใช้นิ้วกดเล่นเปียนโน จัดทำโดย ครู บุคลากร ศกศ.เขต11 จ.นม. หน่วยบริการวังน้ำเขียว

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

การฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กเรื่องการตัดกระดาษ

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่องการทุบ การกด ดินน้ำมันให้อยู่ในกรอบ

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่องการปั่นดินน้ำมัน จัดทำโดยครู บุคลากร ศกศ.เขต11 จ.นม. หน่วยบริการโนนแดง

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่องการใช้นิ้วหัวแม่มือร่วมกับนิ้วอื่น เช่น การหยิบฝาขวดน้ำ ที่มีขนาดใหญ่ และลูกปัดที่มีขนาดเล็ก จัดทำโดย นางลดาวัลย์ รานอก บุคลากรหน่วยบริการบ้านเหลื่อม

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่องการทุบการตอกวัตถุ จัดทำโดย นางสาวนิราวรรณ แหมไธสง หัวหน้าหน่วยบริการแก้งสนามนาง

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่อง กิจกรรมหยอดกระปุก จัดทำโดย นางสาวสุพัตรา อินทะกูล นางสาวณัฐพร ตอโคกสูง หน่วยบริการพระทองคำ

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่องการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตา จัดทำโดย นางสาวดลธร รัตนศฤงค์ หน่วยบริการโนนสูง

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่อง ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก การควบคุมอวัยวะในการพูด การเป่าลม จัดทำโดย นางสาวศิริพร เจิมกลาง ศูนย์ฯสาขาคง

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่อง การต่อวัตถุในแนวตั้ง จัดทำโดย หน่วยบริการเมืองนครราชสีมา

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่องเขียนตามรอยประ 13 เส้นพื้นฐาน จัดการสอนตามระบบกล่องงาน(work box system) จัดทำโดย นางสาวพัชรมัย สีขาว หัวหน้าหน่วยบริการเมืองยางและ นางสาวศุภาวรรณ สุขผ่อง บุคลากรหน่วยบริการเมืองยาง

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่องการแยกสีทรงเลขาคณิต จัดการสอนตามระบบกล่องงาน(work box system) จัดทำโดย นางสาวพัชรมัย สีขาว หัวหน้าหน่วยบริการเมืองยางและ นางสาวศุภาวรรณ สุขผ่อง บุคลากรหน่วยบริการเมืองยาง

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่องร้อยลูกปัด จัดการสอนตามระบบกล่องงาน(work box system) จัดทำโดย นางสาวพัชรมัย สีขาว หัวหน้าหน่วยบริการเมืองยางและ นางสาวศุภาวรรณ สุขผ่อง บุคลากรหน่วยบริการเมืองยาง

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่อง ตักไข่ใส่ตะกร้า จัดทำโดย นางสาวสุพิชญา กิ่งจันทร์แก้ว บุคลากรหน่วยบริการเสิงสาง

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เติมแขนหรือขารูปคนที่ยังไม่สมบูรณ์ นางสาวนลนีย์ คงไชย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่อง การจับคู่สี จัดทำโดย บุคลากรหน่วยบริการประทาย

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

การฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก จัดทำโดย นางสาวเกษรบุตสา หัวหน้าหน่วยบริการบัวลาย และนางสาวจันทิรา หันแจ้ด บุคคลากรหน่วยบริการบัวลาย หน่วยบริการบัวลาย

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่องการใช้ไม้หนีบ จัดทำโดย นางสาวจาฏุพัจน์ เคสะนอก หน่วยบริการชุมพวง

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่องการมองวัตถุ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา จัดทำโดย ครูไพรัตน์ จำเนียรแพทย์ (ครูไก่) ครูภูมิระพี ธีระกนก (ครูบอส)

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่องการใช้นิ้วหัวแม่มือร่วมกับนิ้วอื่นๆโดยการจับคู่ภาพเหมือน จัดทำโดย นางสาวกมลชนก แสงพิมาย บุคลากรหน่วยบริการพิมาย

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่องการเอื้อมมือหยิบวัตถุ จัดทำโดย นางสาวสมฤดี ศิริปรุ หัวหน้าหน่วยบริการพิมาย นางสาวเจนจิรา นาคา บุคลากรหน่วยบริการพิมาย

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

การจับดินสอให้ถูกต้อง ฝึกพัฒนาการทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดย บุคคลากร ห้องสาขาออทิสติก

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน จัดทำโดย นางสาวกัญณภัทร พลศรี หัวหน้าหน่วยบริการโนนไทย นายปรัญชัยกาญจนโชติ นายวัฒนพงษ์นราจันทร์บุคลากรหน่วยบริการโนนไทย

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

บูรณาการ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะวิชาการ ทักการพูดและภาษา เรื่องกัอนหินหรรษา โดย นางสาววาสนา ชอบมะลัง

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่องการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ การจัดเรียงวัตถุตามแบบ จัดทำโดย นางสาวนรินทร เพชรรัตน์

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

การฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก เรื่องห่วงน้อยหรรษา โดย นางสาวโชติกา ผลพล

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่องการตักเมล็ดใส่ภาชนะ จัดทำโดย : นางสาวสุชาดา จุมพิฎกะพันธ

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่อง การร้อยวัตถุ จัดทำโดย หน่วยบริการเมืองนครราชสีมา

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่อง การย้ายบอลใส่ตะกร้า จัดทำโดย หน่วยบริการเมืองนครราชสีมา

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

กิจกรรมร้อยเชือกด้วยหลอด จัดทำโดย นางสาวสุทธิลักณ์ จิตพิศุทธิ์ นางสาวณัฐปภัสร์ สุวรรณ์โรจน นางสาวอริสรา ปุราสะกา

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่องการรอยหลอด จัดทำโดย นางสาวปา​ณิ​สรา​ กระต่าย​ทอง​กู​ล​ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

กิจกรรมเขียนทราย จัดทำโดย ครู ห้องบุคคลออทิสติก2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

โดย นางสาวจิราพร คงโนนกอก ครู คศ.1 หัวหน้าหน่วยบริการเขต 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

โดย นายญาธิป ตังนิธภัทร ครูผู้ช่วย หัวหน้าหน่วยบริการสีคิ้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

กิจกรรมเพลงอยู่ที่ไหนนะ ฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก การเอื้อมมือ ทิศทาง โดย นายวราธรณ์ จ่าคิ้ม หน่วยหน้าหน่วยบริการห้วยแถลง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

โดย นางสาวพิกุล วงษาเวียง ครูผู้ช่วย หัวหน้าหน่วยบริการปากช่อง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

โดย นางสาวจตุรพร โทแก้ว คศ.1 ห้องเรียนสาขาเตรียมความพร้อมส่งต่อ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

โดย นางสาวจิราพร คงโนนกอก ครู คศ.1 หัวหน้าหน่วยบริการ เขต 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการ เขต 4

กิจกรรมฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่องฝาขวดหรรษา โดย นายวราธรณ์ จ่าคิ้ม หน่วยหน้าหน่วยบริการห้วยแถลง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่องการพับกระดาษ โดย ครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการลำทะเมนชัย

กิจกรรมฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เรื่องการร้อยลูกปัด จัดทำโดย หน่วยบริการบัวใหญ่