Menu Close

ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

การเดินต่อส้นเท้าตามระยะทางที่กำหนด จัดทำโดย ครู บุคลากร ศกศ.เขต 11 จ.นม. หน่วยบริการขามสะแกแสง

กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

กิจกรรมฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เรื่อง การออกกำลังขา จัดทำโดย หน่วยบริการเมืองนครราชสีมา

กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

เรื่อง การยืนทรงตัวขาเดียวเก็บถุงทราย นางสาวนลนีย์ คงไชย ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวเบญจวรรณ กองทอง ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการขามทะเลสอ

กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

เรื่องการรับ-ส่งลูกบอลขนาดเล็ก -จัดทำโดย นางสาวนิราวรรณ แหมไธสง หัวหน้าหน่วยบริการแก้งสนามนาง และนางสาวปภัสรา สมภา บุคลากรหน่วยบริการแก้งสนามนาง

กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

ฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ การกลิ้งบอลชนขวดน้ำ ผู้จัดทำ นายวิกสิต เลิศไธสง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการสีดา

กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

เรื่อง การเดินบนเส้นตรง จัดทำโดย นายวราธรณ์ จ่าคิ้ม หัวหน้าหน่วยบริการห้วยแถลง

กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

เรื่องฝึกการเดินทรงตัว จัดทำโดย ห้องออทิสติก 1

กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

เรื่อง การเดินข้ามสิ่งกีดขวาง จัดทำโดย หน่วยบริการเมืองนครราชสีมา

กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

เรื่องการเดินซิกแซก จัดทำโดย : นางสาวสุชาดา จุมพิฎ

กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

เรื่องการเตะบอลผ่านเสา จัดทำโดย นายวิกสิต เลิศไธสง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการสีดา

กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

กิจกรรมรับส่งลูกบอล จัดทำโดย นางสาวกัญณภัทร พลศรี หัวหน้าหน่วยบริการโนนไทย นายปรัญชัยกาญจนโชติ นายวัฒนพงษ์นราจันทร์ บุคลากร หน่วยบริการโนนไทย

กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

กิจกรรมโยนลูกบอกใส่ตะกร้า จัดทำโดย นางสาวสุทธิลักณ์ จิตพิศุทธิ์ นางสาวณัฐปภัสร์ สุวรรณ์โรจน นางสาวอริสรา ปุราสะกา

กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

เรื่องการรับบอล การส่งบอล โดย ครู แลบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการลำทะเมนชัย

กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

โดย นางสาวปาณิสรา กระต่ายทองกูล ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเขต 4

กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

โดย นายญาธิป ตังนิธภัทร ครูผู้ช่วย หัวหน้าหน่วยบริการสีคิ้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเขต 4

กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

การฝึกทักษะพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ชื่อกิจกรรม​ ข้ามและหลบหลีกสิ่งกีดขวาง​ น.ส.ปา​ณิ​สรา​ กระต่าย​ทอง​กู​ล​

กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

เรื่องการเดินข้ามสิ่งกีดขวาง จัดทำโดย นางสาวดลธร รัตนศฤงค์ หน่วยบริการโนนสูง

กิจกรรมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

เรื่อง รูปทรงพาเดิน โดย นางสาวโชติกา ผลพล นางสาวปารณีย์ พาต่อ