Menu Close

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

ทักษะที่ฝึก:ทักษะภาษาและการสื่อสาร

เรื่อง:การเรียนรู้เรื่องธนบัตรของไทย..การออกเสียงธนบัตร..และรู้ค่าของธนบัตรแต่ละประเภท จัดทำโดย:น.สรัฐคุณ จันทะรัง

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

การฝึกทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา จัดทำโดย บุคลากร ศกศ.เขตฯ 11 จ.ยครราชสีมา หน่วยบริการโชคชัย

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

การฝึกทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา จัดทำโดย บุคลากร ศกศ.เขตฯ 11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการโชคชัย

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

เรื่องการออกเสียง เช่น การบอกจำนวน1-10 จัดทำโดย นางลดาวัลย์ รานอก บุคลากรหน่วยบริการบ้านเหลื่อม

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

พัฒนาทักษะ : การรับรู้และแสดงออกทางภาษา เรื่องที่ฝึก : การบอกชื่อผลไม้ จัดทำโดย : นางสาวสุชาดา จุมพิฎกะพันธ์

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

เรื่องการออกเสียงในหมวดสัตว์ หมวดผักและหมวดผลไม้ จัดทำโดย นางสาวนิราวรรณ แหมไธสง หัวหน้าหน่วยบริการแก้งสนามนาง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการแก้งสนามนาง

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

ฝึกทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา สามารถออกเสียงคำที่ประกอบด้วยสระ อู แอะ อัว อำ ได้ จัดทำโดย ศกศ. เขต 11 จ.นม. สาขาคง

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

การรับรู้สีหรือการจำแนกสี จัดทำโดย นางสาวเกษร บุตสา หัวหน้าหน่วยบริการบัวลาย และนางสาวจันทิรา หันแจ้ด บุคลากรหน่วยบริการบัวลาย

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

กิจกรรมการพูดเลียนแบบคำและประโยคในกิจวัตรประจำวัน จัดทำโดย นางสาวปิยะมาตย์ ภาโส นางสาวเสาวนีย์ ทุมตะขบ ห้องบกพร่องทางการได้ยิ

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

โดย บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการ เขต 4

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา