Menu Close

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

เรื่อง : การสวมหน้ากากอนามัย
จัดทำโดย
นางสาวสุพัตรา อินทะกูล นักกายภาพบำบัด นางสาวกรรณิการ์ ศรีรงค์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ครู บุคลากร หน่วยบริการพระทองคำ

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

การป้องกันไวรัสCOVID-19 (ภาษามือ) มารู้จัก ไวรัส COVID-19 หรือที่เราคุ้นกันในเชื่อเดิมว่า ไวรัสโคโรนา โรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิต แต่ครั้งนี้ศูนย์อนามัยที่ 9 ได้เล็งเห็นถึงเด็กกลุ่มพิเศษ ที่ควรได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวการดูแลตนเอง จึงได้จัดทำวีดิทัศน์ภาษามือ เพียงหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถให้เด็กพิเศษกลุ่มนี้ได้มีโอกาสเข้าใจ รับรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ได้มากขึ้น และขอขอบพระคุณภาพประกอบต่างๆจากหลายๆช่องทาง ที่เอื้อเฟื้อ หวังเพียงให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันให้เด็กพิเศษกลุ่มนี้ได้ดูแลตนเองต่อไป โดย : กรมอนามัย โคราช

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

เรื่องการชงโอวันตินโดยนมโรงเรียน ห้องฝึกทักษะอาชีพ

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน นางสาวอมรรัตน์ บุตรสี ศกศ.เขต11 จ.นม. หน่วยบริการโชคชัย

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เรื่อง การสวมรองเท้าแบบสอด จัดทำโดย หน่วยบริการเมืองนครราชสีมา

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

เรื่องการเจาะกล่องนมดื่มได้ด้วยตนเอง จัดทำโดยนางชีวารัตน์ ฐานไชยยิ่ง หน่วยบริการหนองบุญมาก

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

เรื่องการสวมถุงเท้าได้ด้วยตนเอง จัดทำโดยนางชีวารัตน์ ฐานไชยยิ่ง หน่วยบริการหนองบุญมาก

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

เรื่องการทุบการตอกวัตถุ จัดทำโดย นางสาวนิราวรรณ แหมไธสง หัวหน้าหน่วยบริการแก้งสนามนาง

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

เรื่อง การล้างมือ 7 ขั้นตอน

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

เรื่อง ส่งเสริมให้นักเรียนล้างมือเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรก เนื่องจากช่วงนี้. เกิดโรคระบาด โควิค-19 ขึ้น จัดทำโดยศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

เรื่อง การล้างมือ 7 ขั้นตอน จัดทำโดย นางชฎาพร วิรุฬห์คชัย บุคคลากรหน่วยบริการห้วยแถลง

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

เรื่องการพับเสื้อ จัดทำโดย นางสาวรังสิยา ศรีมหันต์ หน่วยบริการชุมพวง

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

เรื่อง การสวมและถอดเสื้อคอกลม จัดทำโดย นางสาวสมฤดี ศิริปรุ หัวหน้าหน่วยบริการพิมาย นางสาวกมลชนก แสงพิมาย บุคลากรหน่วยบริการพิมาย

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

เรื่องวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน จัดทำโดยนางสาววรรณ์ชุลี การบรรจง บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (หน่วยบริการโนนแดง)

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

เรื่องการล้างมือ 7 ขั้นตอน จัดทำโดย นางสาวพัชญ์พลิน สุวรรณ์โรจน หัวหน้าหน่วยบริการจักราช ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

เรื่องการสวมหน้ากากอนามัย โดย ครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการลำทะเมนชัย

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

เรื่องการอาบน้ำและการแต่งกาย โดย ครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการลำทะเมนชัย

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

เรื่องการผับผ้า โดยนางสาวนลนีย์ คงไชย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย นางสาวเบญจวรรณ กองทอง ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

เรื่องการใส่เสื้อ โดย นางสาวจิราพร คงโนนกอก ครู คศ.1 หัวหน้าหน่วยบริการ เขต 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการ เขต 4

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมการดื่มนม จัดทำโดย นางสาวกัญณภัทร พลศรี หัวหน้าหน่วยบริการโนนไทย นายปรัญชัยกาญจนโชติ นายวัฒนพงษ์นราจันทร์บุคลากรหน่วยบริการโนนไทย

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

เรื่องเข้าห้องน้ำกันเถอะ ทำโดยครู บุคลากรห้องออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

เรื่องการสวมถุงเท้า โดย นางสาวนลนีย์ คงไชย ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

เรื่องล้างมือบ่อยๆ ห่างไกลโรค โดย บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการ เขต 4

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

เรื่องการใส่เสื้อคอปกมีกระดุมแบบผ่าหน้า จัดทำโดย นางสาวเกษร บุตสา หัวหน้าหน่วยบริการบัวลาย และนางสาวจันทิรา หันแจ้ด บุคลากรหน่วยบริการบัวลาย หน่วยบริการบัวลาย

ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เรื่องการฝึกระบายสี