Menu Close

ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

เรื่อง การรู้ธนบัตรและเหรียญของไทย จัดทำโดย บุคลากร ศกศ.เขตฯ 11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการห้วยแถลง

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

จัดทำโดย ครู บุคลากร หน่วยบริการวังน้ำเขียว

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

จัดทำโดย ครู บุคลากร หน่วยบริการวังน้ำเขียว

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

เรื่องการแยกลูกปัดสี จัดทำโดย นางสาวรังสิยา ศรีมหันต์ หน่วยบริการชุมพวง

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

กิจกรรมฝึกทักษะเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เรื่อง การลากเส้นตามรอยประ จัดทำโดย หน่วยบริการเมืองนครราชสีมา

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

เรื่องการจำแนกสี จัดทำโดย ครู บุคลากร ศกศ.เขต11 จ.นม. หน่วยบริการโนนแดง

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

พัฒนาทักษะ : การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เรื่องที่ฝึก : การจับคู่ (หมวดเครื่องแต่งกาย) จัดทำโดย : นางสาวสุชาดา จุมพิฎกะพันธ์

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

เรื่องการจับคู่ภาพหมวดผลไม้ จัดทำโดย นางสาวนิราวรรณ แหมไธสง หัวหน้าหน่วยบริการแก้งสนามนาง

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

เรื่อง การชี้บอก และการรับรู้เรื่องสี จัดทำโดย นายวิกสิต เลิศไธสง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการสีดา

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

เรื่อง การจับคู่รูปทรงเลขาคณิต จัดทำโดย ครู บุคลากร หน่วยบริการเมืองนครราชสีมา

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

ฝึกทักษะทางวิชาการ เรื่อง การลากเส้นตรง(น้ำไหล) จัดทำโดย ครู บุคลากร ศกศ.เขต11 จ.นม. หน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เรื่องที่ฝึก : การแยกสี จัดทำโดย : นางสาวสุชาดา จุมพิฎกะพันธ์

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่งสี จัดทำโดย นางสาวปิยะมาตย์ ภาโส นางสาวเสาวนีย์ ทุมตะขบ ห้องบกพร่องทางการได้ยิน

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

เรื่อง การเรียนรู้ส่วนต่างๆของร่างกาย จัดทำโดย นางสาวจตุรพร โทแก้ว ครู คศ.1

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

เรื่อง การจับคู่สี จัดทำโดย นางธีราพร เจริญยิ่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการประทาย

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

เรื่อง การจับคู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จัดทำโดย บุคลากรหน่วยบริการประทาย

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

เรื่อง การเรียนรู้เรื่องสัตว์ จัดทำโดย นายสิทธิชัย ทวีสิงห์ หัวหน้าหน่วยบริการครบุรี

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

เรื่องการจำแนกผัก ผลไม้ โดย นางสาวจรัส เขตชมภู นางสาวศิริพร เจิมกลาง หน่วยบริการคง

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

เรื่องการเรียนรู้เลขจำนวน 1-10 จัดทำโดย นางสาวสมฤดี ศิริปรุ หัวหน้าหน่วยบริการพิมาย นางสาวเจนจิรา นาคา บุคลากรหน่วยบริการพิมาย

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

เรื่อง การชี้หรือบอกชื่อรูปภาพสัตว์ จัดทำโดย นางสาวสมฤดี ศิริปรุ หัวหน้าหน่วยบริการพิมาย นางสาวเจนจิรา นาคา บุคลากรหน่วยบริการพิมาย

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

ทักษะการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เรื่องการแยกสีและจำนวน โดย นางสาวโชติกา ผลพล นางสาววันเพ็ญ เจนโพธิ์

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

กิจกรรมตัวหนับหรรษา จัดทำโดย นางสาวสุทธิลักณ์ จิตพิศุทธิ์ นางสาวณัฐปภัสร์ สุวรรณ์โรจน นางสาวอริสรา ปุราสะกา

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

เรื่องการบอกสีและจำแนกสี จัดทำโดย นางสาวรุ่งอรุณ ภาคกลาง นางสาวณัฐพร คอโคกสูง หน่วยบริการพระทองคำ

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

เรื่องจำแนกสี โดย นางสาวนลนีย์ คงไชย ตำแหน่งครูผู้ช่วย หัวหน้าหน่วยบริการขามทะเลสอ

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

เรื่องจานหรรษา โดย นางชฎาพร วิรุฬห์คชัย บุคลากรหน่วยบริการห้วยแถลง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

เรื่อง การเรียนรู้บอกส่วนต่างๆของร่างกาย จัดทำโดย นายวราธรณ์ จ่าคิ้ม หัวหน้าหน่วยบริการห้วยแถลง

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

เรื่องการลากเส้นตรงตามหมายเลขที่กำหนด จัดทำโดย หน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ

การฝึกทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

เรื่อง การลากเส้นตรง(จรวดขึ้น) จัดทำโดย หน่วยบริการเฉลิมพระเกียรต