Menu Close

ศิลปะบำบัด

ศิลปะบําบัด กิจกรรมจินตนาการจากนิ้วมือ

ศิลปะบําบัด กิจกรรมจินตนาการจากนิ้วมือ จัดทำโดย นางสาวสุพัตรา อินทะกูล นางสาวกรรณิการ์ ศรีรงค์ หน่วยบริการพระทองคำ

รฝึกประสาทสัมผัสและการคำนวนน้ำหนัปมือของผู้เรียนให้เกิดทักษะการปัเนขึ้นรูป

เพื่อการฝึกประสาทสัมผัสและการคำนวนน้ำหนัปมือของผู้เรียนให้เกิดทักษะการปัเนขึ้นรูป

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป่าสีหรรษา บูรณาการทักษะต่างๆ นางสาวจตุรพร โทแก้ว ครู คศ.1 ห้องเรียนสาขาเตรียมความพร้อมส่งต่อ

ศิลปะบำบัด เรื่องสีสรรจากมือเรา

ศิลปะบำบัด เรื่องสีสรรจากมือเรา จัดทำโดย นายณรงค์ อุดมแตง ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ศิลปะบำบัด เรื่องมือหลากมิติ

ศิลปะบำบัด เรื่องสีสรรจากมือเรา จัดทำโดย นายณรงค์ อุดมแตง ตำแหน่งครูผู้ช่วย