Menu Close

ห้องกายภาพบำบัด

เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อโดยใช้หนังยาง

โดยนักกายภาพบำบัดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา11 จังหวัดนครราชสีมา

การเพิ่มความแข็งแรงและความมั่นคงของกล้ามเนื้อลำตัว

โดย นางสาวพรรษา วงค์ไชย นักกายภาพบำบัด หน่วยบริการเขต 3 หน่วยบริการปักธงชัย

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อมือ

นางสาวสุพัตรา อินทะกูล นักกายภาพบำบัด ประจำหน่วยบริการเขต 5

การฝึกการทรงตัวและการถ่ายน้ำหนักขาในท่ายืน

โดยนักกายภาพบำบัดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา11 จังหวัดนครราชสีมา

ฝึกการถ่ายน้ำหนักขณะยืน การก้าวขาขึ้นบนพื้นต่างระดับ ในนักเรียนที่เริ่มฝึกการก้าวขึ้นบันได

นักกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

การฝึกทรงตัวในท่าเดินเข่า

นางสาวพรรษา วงค์ไชย นักกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเขต 3

การออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

นักกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

การฝึกลุกขึ้นยืนร่วมกับการทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มการทรงตัวขณะยืน

นักกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

การจัดท่าในท่านอนหงาย

นางสาวปิยาภรณ์ รักษาภายใน นักกายภาพบำบัด ประจำหน่วยบริการเขต 4

การฝึกใช้รถวีลแชร์

นางสาวสุพัตรา อินทะกูล นักกายภาพบำบัด ประจำหน่วยบริการเขต 5

การฝึกยืนเข่า

นางสาวสุพัตรา อินทะกูล นักกายภาพบำบัด ประจำหน่วยบริการเขต 5

การเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าขา

นางสาวสุพัตรา อินทะกูล นักกายภาพบำบัด ประจำหน่วยบริการเขต 5

การฝึกตะแคงตัวลุกขึ้นนั่งจากท่านอน

นักกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

การเคลื่อนย้ายผู้เรียนขึ้นรถเข็นในนักเรียนที่ยังไม่มีความมั่นคงในการยืน

นักกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

การฝึกลุกขึ้นยืนจากท่านั่งบนเก้าอี้

นักกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

การฝึกการชันคอ

นักกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

การฝึกนั่งทรงตัว เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายฯ

นางสาวบุริมนาถ มีขันหมาก นักกายภาพบำบัด ประจำหน่วยบริการเขต 2

การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง

นางสาวสุพัตรา อินทะกูล นักกายภาพบำบัด ประจำหน่วยบริการเขต5

การออกกำลังกายข้อมือแบบทำให้ passvis exs

การออกกำลังกายข้อศอกแบบทำให้ passvis exs

การออกกำลังกายข้อไหล่แบบทำให้ passvis exs

การออกกำลังกายเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อแขน

การออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอเข่า

การออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่า

การออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอเข่า

เทคนิคการลดภาวะปลายเท้าจิก

การฝึกกายภาพบำบัดด้วยท่าพื้นฐาน (ส่วนขา)

การฝึกกายภาพบำบัดด้วยท่าพื้นฐาน (ส่วนแขน)

รอการอัฟเดตข้อมูล