Menu Close

ห้องฝึกพูด/ห้องพัฒนาการพูดผ่านการฟัง

การกระตุ้นการออกเสียง กิจกรรมที่ 1 การบริหารกล้ามเนื้อปากและใบหน้า

แนะนำวิธีการฝึกการกระตุ้นการออกเสียง กิจกรรมที่ 1 การบริหารกล้ามเนื้อปากและใบหน้า ห้องฝึกพูด/ห้องพัฒนาการพูดผ่านการฟัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

การกระตุ้นการออกเสียง กิจกรรมที่ 2 การฝึกควบคุมลมด้วยการเป่า

แนะนำวิธีการฝึกการกระตุ้นการออกเสียง กิจกรรมที่ 2 การฝึกควบคุมลมด้วยการเป่า ห้องฝึกพูด/ห้องพัฒนาการพูดผ่านการฟัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

การกระตุ้นการออกเสียง กิจกรรมที่ 3 การออกเสียงคำที่ไม่มีความหมาย และการออกเสียงคำแบบอัตโนมัติ

การกระตุ้นการออกเสียง กิจกรรมที่ 3 การออกเสียงคำที่ไม่มีความหมาย และการออกเสียงคำแบบอัตโนมัติ ห้องฝึกพูด/ห้องพัฒนาการพูดผ่านการฟัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

การกระตุ้นการออกเสียง กิจกรรมที่ 4 ฝึกการออกเสียงสระเสียงเดี่ยว อา อี อู โอ

กิจกรรมที่ 4 ฝึกการออกเสียงสระเสียงเดี่ยว อา อี อู โอ จัดทำโดย นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ นางสาวดุจดาว จินกลาง นางสาวนัยนา จั่นเพ็ชร นางสาวจตุรพร โทแก้ว ห้องพัฒนาการพูดผ่านการฟัง/ ห้องฝึกพู

การกระตุ้นการออกเสียง กิจกรรมที่ 5 การฝึกเลียนแบบเสียงสัตว์

กิจกรรมที่ 5 การฝึกเลียนแบบเสียงสัตว์ จัดทำโดย นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ นางสาวดุจดาว จินกลาง นางสาวนัยนา จั่นเพ็ชร นางสาวจตุรพร โทแก้ว ห้องพัฒนาการพูดผ่านการฟัง/ ห้องฝึกพู

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกพูดแบบ AVT

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกพูดแบบ AVT (การพัฒนาการพูดผ่านการฟัง) จัดทำโดย นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ นางสาวดุจดาว จินกลาง นางสาวนัยนา จั่นเพ็ชร นางสาวปิยะมาตย์ ภาโส และนางสาวจตุรพร โทแก้ว (ห้องฝึกพูด/ห้องพัฒนาการพูดผ่านการฟัง/ห้องสาขาบกพร่องทางการได้ยิน)

การทดสอบ ling 6 sound

เรื่อง การทดสอบ ling 6 sound จัดทำโดย นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ นางสาวดุจดาว จินกลาง นางสาวนัยนา จั่นเพ็ชร นางสาวปิยะมาตย์ ภาโส นางสาวจตุรพร โทแก้ว (ห้องฝึกพูด/ห้องพัฒนาการพูดผ่านการฟัง/ห้องสาขาบกพร่องทางการได้ยิน)