Menu Close

เอกสารหลักฐาน ข้อ 2 ชื่อหลักฐานรายมาตรฐาน

 1. หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา
 2. ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. เอกสารรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI)
 4. เอกสารรายงานผลพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
 5. เอกสารรายงานผลพัฒนานักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
 6. สรุปรวมผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 7. เอกสารเปรียบเทียบผลพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 8. เอกสารการส่งต่อผู้เรียนปีการศึกษา
 9. เอกสารเปรียบเทียบการส่งต่อผู้เรียน
 10. โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 11. โครงการส่งเสริมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 12. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
 13. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 14. โครงการพัฒนางานวิชาการ 
 15. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  24 แหล่งเรียนรู้ 
 16. เอกสารผลงานที่เกิดกับผู้เรียน
 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2560 – 2564
 2. แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 3. โครงสร้างการบริหารงานและคำสั่งการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 4. คู่มือการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 5. หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช ๒๕๖1 (นำมาจัดกระบวนการเรียนการสอนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2561, 2562)
 6. บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จของกรรมการบริหารและหัวหน้าหน่วยบริการ เขต 1-7 ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 7. บันทึกการประชุมกรรมการบริหารและการประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ เขต 1 – 7 ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 8. บันทึกการประชุมภาคี 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 9. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 10. บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560, 2561, 2562
 11. บันทึกการนิเทศ กำกับ ติดตาม สาขาประเภทความพิการ ห้องเรียนพิเศษ และหน่วยบริการ ประจำปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 12. สมุดบันทึกการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มงาน การเรียนการสอน และการดำเนินงานของหน่วยบริการ ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 13. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 14. แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 15. สรุปข้อมูลการให้บริการประจำเดือน (ปด.) ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 16. รายงานการให้บริการของหน่วยบริการ ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 17. รายงานการเป็นวิทยากรของครูและบุคลากรให้ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 18. รายงานสรุปผลการเข้ารับการอบรม ไปราชการ ศึกษาดูงาน ของครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 19. รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองรายบุคคลของครูและบุคลากร (SAR) ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 20. รายงานการจัดกิจกรรมสมาธิบำบัด ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 21. รายงานการจัดกิจกรรมอาชาบำบัด ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 22. สรุปโครงการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 23. สรุปรายงานผลการจัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อนที่และการร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการแต่ละอำเภอ ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 24. สรุปรายงานผลการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ย’ ปีงบประมาณ 2560, 2561, 2562
 25. เอกสารรูปแบบการจัดกระบวนการให้บริการทางการศึกษากับคนพิการโดยใช้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ฯ สาขา 2 สาขาและหน่วยบริการ 32 อำเภอ ปีการศึกษา 2560,  ๒๕๖1, 2562
 26. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
  ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 27. การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้สาธารณชนได้ทราบ ถึงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ผ่าน Website,Facebook,จดหมายข่าว,เพจส้มข่าวประจำวันและแอพพลิเคชั่น​ไลน์ ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 28. ผลงานที่เกิดขึ้นนักเรียนการรายงานผลการนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะกลไกนักเรียน ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 29. ผลงานเชิงประจักษ์และรางวัลต่าง ๆของสถานศึกษาและผู้บริหาร ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 30. ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ KORAT Model ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 31. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 1. หลักสูตรสถานศึกษา
 2. รายงานผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
 3. การจัดกิจกรรมห้องเสริมประสบการณ์ (ห้องเรียนพิเศษ)
 4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนนักสหวิชาชีพ
 5. เอกสารผลงานที่เกิดกับผู้เรียน
 6. รายงานโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
 7. รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 8. โครงการพัฒนางานวิชาการ   
 9. รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพยิ้มง่ายทักทายเป็น
 10. รายงานโครงการส่งเสริมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 11. รายงานการขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
 12. คู่มือการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการการสอนเฉพาะบุคคล (IEP)
 13. รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 14. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก
 15. ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก
 16. รางวัลอันเกิดจากการบริหารการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน OBEC AWARDS ปีการศึกษา 256๐, 2561, ๒๕๖๒
 17. สรุปรายงานการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้าน นิเทศ ติดตามพัฒนาการของนักเรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 18. รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 19. รายงานโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเป็นครูมืออาชีพ

เอกสารหลักฐาน ข้อ 3 ชื่อข้อมูลและหลักฐานแสดงพัฒนาการ ๓ ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560, 2561, 2562)

 1. เอกสารสรุปกิจกรรมพาน้องท่องโลกกว้าง ปีการศึกษา 2560,  2561, 2562 เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
 2. เอกสารการรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561, 2562
 3. เอกสารการรายงานผลการนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะกลไกนักเรียน  ปีการศึกษา 2560,  2561, 2562
 4. เอกสารแสดงผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษา 2560,  2561, 2562
 5. กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 6. เอกสารการส่งต่อผู้เรียนปีการศึกษา 2560,  2561, 2562
 7. เอกสารเปรียบเทียบการส่งต่อผู้เรียนปีการศึกษา 2560,  2561, 2562
 1. รายงานผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษา 2560,  2561, 2562
 2. เอกสารการรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561, 2562
 3. เอกสารการรายงานผลการนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะกลไกนักเรียน    ปีการศึกษา 2560,  2561, 2562
 4. รายงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แนะแนวการส่งต่อ อาชีพ และสังคม  ปีการศึกษา 2560,  2561, 2562
 5. รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560, 2561, 2562
 6. รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและห้องเรียนน่าอยู่ ปีการศึกษา 2560,  2561, 2562
 7. ผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practices : BP) ด้านกระบวนการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยใช้ KORAT Model
 8. รายงานการจัดกิจกรรมอาชาบำบัด ปีการศึกษา 2560,  2561, 2562
 9. เอกสารรูปแบบการจัดกระบวนการให้บริการทางการศึกษากับคนพิการโดยใช้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ฯ สาขา 2 สาขาและหน่วยบริการ 32 อำเภอ  ปีการศึกษา 2560,  2561, 2562

เอกสารหลักฐาน ข้อ 4 ชื่อข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแบบอย่างที่ดี (Best Practice)

ผู้บริหาร


 1. รางวัล “คนดีศรีศูนย์ฯ” จากศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา  เนื่องในงานวันครูจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีพุทธศักราช 2560
 2.    รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2560
 3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาเนื่องในงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐   
 4. รางวัล “คนดีศรีย่าโม” จากศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในงานวันครูจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีพุทธศักราช 2561
 5. รางวัล “คนดีศรีศูนย์ฯ” จากศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาเนื่องในงานวันครูจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีพุทธศักราช 2561
 6. เกียรติคุณจากสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4  ประจำปี 2561
 7.  ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ตามโครงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2561
 8.   รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2561
 9. รางวัล “คนดีศรีย่าโม” จากศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในงานวันครูจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีพุทธศักราช 2562 
 10. รางวัล “คนดีศรีศูนย์ฯ” จากศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในงานวันครูจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีพุทธศักราช 2562

สถานศึกษา


 1. ประกาศเกียรติคุณจากแม่ทัพภาคที่ 2 ในการสนับสนุนการจัดโครงการสานพลังสร้างฝันเพื่อบุตรที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และให้การสนับสนุนกิจกรรมของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2560
 2. เกียรติบัตรจากผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนโรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 
 3. เกียรติบัตรจากคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา เป็นสถานศึกษาที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนภารกิจในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพผู้เรียน ประจำปี 2562

 1. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองด้านสื่อการเรียนการสอนในการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTISES) : BP ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 ประจำปี 2560
 2. รางวัล “คนดีศรีย่าโม” จากศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในงานวันครูจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีพุทธศักราช 2561
 3. รางวัล “ครูดีศรีศูนย์ฯ” เนื่องในงานวันครูจังหวัดนครราชสีมาประจำปีการศึกษา 2560
 4. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ชนะเลิศ ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการตอบคำถามประเพณีวัฒนธรรมของไทย บกพร่องทางสติปัญญาระดับขั้น อายุ 7-12 ปี งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561
 5. รางวัลคนดีศรีย่าโม ผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานทางการศึกษา เนื่องในวันครู ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี 2561
 6. รางวัล “ครูดีศรีศูนย์ฯ” เนื่องในงานวันครูจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561
 7. รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ(บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านวิชาการ โครงการการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ระดับชาติ ประจำปี 2561
 8. รางวัลคนดีศรีย่าโม ผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานทางการศึกษา เนื่องในวันครู ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี 2562
 9. รางวัล “ครูดีศรีศูนย์ฯ” เนื่องในงานวันครูจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562

เอกสารหลักฐาน ข้อ 5 ชื่อข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม (Innovation)

 1. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองด้านสื่อการเรียนการสอนในการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTISES) : BP ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 ประจำปี 2560
 2. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชื่อนวัตกรรม “ศึกษาผลการใช้ tilt table  ฝึกการยืนทรงตัวแบบอิสระของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561
 3. รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ(บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านวิชาการ โครงการการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ระดับชาติ ประจำปี 2561
 4. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนชื่อนวัตกรรม “กิจกรรมอาชาบำบัด” ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561
 5. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล