Menu Close
One Big Blowout
One Big Blowout
One Big Blowout
sec113333
5 รูปแบบ การเรียนการสอนรองรับการเปิดภาคเรียน

การเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนซึ่งเหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีปริมาณนักเรียนน้อยสามารถจัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่างและเข้มงวดการสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการด้านสาธารณสุข


ประกาศ ศกศ.11 จ.นครราชสีมา เรื่อง ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิกดูรายละเอียด


ผ่านระบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV


นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา สามารถเข้าเรียนได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

ครูผู้สอนทำการสอนผ่านระบบอิเลคทรอนิค


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา จัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางดังนี้
     - จัดการเรียนการสอนผ่านช่องทาง Line VDO คอล
     - จัดการเรียนการสอนผ่านช่องทาง Google Meet

ผ่านระบบแอปพลิเคชัน


เว็บส่วนกลาง สพฐ.
https://contentcenter.obec.go.th/


ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนเข้ามาเรียนออนไลน์
สื่อการเรียนออนไลน์ 7 ทักษะจำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา


 

สื่อการเรียนออนไลน์ห้องเรียนพิเศษ ศกศ.11 จ.นครราชสีมา


ครูผู้สอนเดินทางไปแจกเอกสารใบงานให้กับนักเรียนที่บ้าน


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดชุดเครื่องแบบนักเรียน แบบเรียน ปัจจัยพื้นฐาน และแบบฝึก ใบงาน จัดส่งให้นักเรียน และครอบครัวนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ยังที่พักอาศัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใช้ฝึกทักษะทางวิชาการ ประกอบการเรียนผ่านระบบออนไลน์ยังที่พักอาศัย

กลุ่มสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก

โปรแกรม IEP Online 1.6.3
โปรแกรม IEP Online 1.6.3 สำรอง
คู่มือ iep online วิธีติดตั้ง
ดาวน์โหลด SERIAL NUMBER
รหัสผู้ให้บริการ


*หมายเหตุสำหรับ รหัสเข้าโปรแกรม iep online ไม่มีครับ กด OK ก็เข้าได้เลย

หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564


  • รอบแรก ส่งเอกสารหลักฐานที่ปริ้นจากระบบ( IEP Online) ข้อ 1 - 8 , คป.01 , เอกสารรับรองความพิการ ไม่เกินวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
  • รอบสอง ส่งเอกสารหลักฐานที่ปริ้นจากระบบ( IEP Online) ข้อ 1 - 8 , คป.01 , เอกสารรับรองความพิการ ไม่เกินวันที่ ....

สถานศึกษาขอรับการอุดหนุนตามระบบคูปองการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวมได้ ไม่เกินคนละ 2,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

  • กรณีที่ 1.ขอรับเงินอุดหนุนเป็นรายการสื่อบัญชี ข ทั้ง 2,000 บาท
  • กรณีที่ 2.ขอรับเงินอุดหนุนเป็นรายการสื่อบัญชี ข.และบัญชี .ค รวมกันไม่เกิน 2,000 บาท เช่น บัญชี ค. (สอนเสริมหรือบริการผลิตสื่อ) ไม่เกิน 1,000 บาท และอีก 1,000 บาท เป็น บัญชี ข. รวมกันแล้ว 2,000 บาท

**หมายเหตุ บัญชี ค. สอนเสริม รหัส CS0101 และบัญชี ค. ผลิตสื่อโดยครู จะขึ้นต้นด้วย รหัส CS0401-CS0446 ต้องรวมกัน ไม่เกิน 1,000 บาท เพราะ ทั้ง 2 บริการนี้ นับเป็นบัญชี ค.

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา


  1. แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯ (คป.01)
  2. เอกสารหลักฐานแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่ปริ้นจากระบบ( IEP Online) ข้อ 1 - 8
  3. เอกสารรับรองความพิการ ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ หรือ แบบคัดกรอง หรือ แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ (คป.04)

*หมายเหตุ เอกสารตามข้อ 1 - 2 ให้พิมพ์ออกมาจากโปรแกรม IEP Online เท่านั้น

ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน

ผู้อำนวยการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

free counter

ประชาสัมพันธ์ : กฐินสามัคคี ปี 2564 โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

กฐินสามัคคี ปี 2564 เหลือเวลาอีก

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
วันนี้เป็นวันงานกฐิน ปี 2564 โดย...ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

29 ก.ค. 2564 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครูและบุคลากร
อ่านเพิ่มเติม

29 ก.ค. 64 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. ร่วมการประชุมกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา
อ่านเพิ่มเติม

22 ก.ค. 64 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

23 ก.ค. 64 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยกรรมการบริหาร
อ่านเพิ่มเติม

5 มี.ค. 63 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยครูบุคลากรเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
อ่านเพิ่มเติม

4 มี.ค. 63 นางกานต์พิชชา ฤทธิไชย หน.กลุ่มบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายจาก
อ่านเพิ่มเติม

4 มี.ค.63 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
อ่านเพิ่มเติม

3 มี.ค. 63 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 จ.นครราชสีมา
อ่านเพิ่มเติม

VDO นำเสนอ ศกศ.11 จ.นครราชสีมา

รายการ ข่าวรอบรั้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศกศ.11 จ.นครราชสีมา
หน่วยบริการพื้นที่ทางการศึกษา (การศึกษาพิเศษ) ทั้ง 32 อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ศกศ.11 จ.นม. หน่วยบริการ เขต 1

13 ม.ค. 63 ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ รองผอ.ศกศ.11 นางสาวปัทมา ศุภลักษณ์ หัวหน่วยบริการ เขต 1 พร้อมด้วยครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน เขต 1 จัดกิจกรรม"ปีใหม่สุขสั...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าว ศกศ.11 จ.นม. หน่วยบริการ เขต 2

18 มี.ค. 64 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โนจน ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยกรรมการบริหาร หน.เขต 2 ครูและบุคลากร ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะ...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าว ศกศ.11 จ.นม. หน่วยบริการ เขต 3

2 มี.ค. 63 นางสาวพัฐชรีย์พร กรีติศิริพงษ์ หัวหน้า ศกศ. เขต 11 จ.นม หน่วยบริการปักธงชัย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครอง...

อ่านเพิ่มเติม

ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 จ.นม. ได้มอบหมายให้นายสิทธิชัย ทวีสิงห์ หัวหน้าหน่วยบริการครบุรี และนางสาววรรณิศา ลาดกระโทก บุคลากรหน่วยบริการครบุรี ลงพื้นท...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าว ศกศ.11 จ.นม. หน่วยบริการ เขต 4

3 มี.ค. 63 นายญาธิป ตังนิธภัทร หัวหน้า ศกศ.11 จ.นครราชสีมา สาขา/หน่วยบริการสีคิ้ว ได...

อ่านเพิ่มเติม

2 มี.ค. 63 นายสามารถ รัตนันยา หัวหน้า ศกศ. เขต 11 จ.นม. หน่วยบริการสูงเนิน เข้าร่วมป...

อ่านเพิ่มเติม

7 ม.ค. 63 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณโรจน์ ผอ.ศกศ.11 จ.นครราชสีมา นางสาวจิราพร คงโนนกอก ครู...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าว ศกศ.11 จ.นม. หน่วยบริการ เขต 5

วันที่ 20 ก.ค. 2564 บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการพระทองคำ เป็นตัวเเทนมอบน้ำดื่มและสิ่งของเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้...

อ่านเพิ่มเติม

10 ม.ค. 63 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 จ.นครราชสีมา มอบหมายให้นายปริญธิวัชร์ แช่มสูงเนิน หัวหน้าหน่วยบริการเขต 5 คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯหน่วยบริการเขต 5 ...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าว ศกศ.11 จ.นม. หน่วยบริการ เขต 6

2 มี.ค. 63 นางแพรวนภา รวมกลาง หัวหน้า ศกศ. เขต 11 จ.นม. หน่วยบริการบ้านเหลื่อม ร่วมก...

อ่านเพิ่มเติม

15 ม.ค.63 นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภา ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เขตฯ ...

อ่านเพิ่มเติม

6 ม.ค. 63 นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภา ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เขต1...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าว ศกศ.11 จ.นม. หน่วยบริการ เขต 7

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ท่านวิมล วิมาลา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภา รองผู้อำนวยการ และ...

อ่านเพิ่มเติม

3 มี.ค. 63 นางสาวรังสิยา ศรีมหันต์ หัวหน้า ศกศ.11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการชุมพวง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารสถานศึกษาร...

อ่านเพิ่มเติม

3 มี.ค. 63 นางสาวพัชรมัย สีขาว หัวหน้า ศกศ.11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการลำทะเมนชัย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอลำทะเมนชัย ประจำเดือนมีนาคม โดยมีนายเส...

อ่านเพิ่มเติม
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น

18 มี.ค. 64 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โนจน ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยกรรมการบริหาร หน.เขต 7 ครูและบุคลากร ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะ...

อ่านเพิ่มเติม

คลังความรู้ สำหรับให้ผู้ปกครองนำไปฝึกเด็กๆที่บ้าน

Skip to content