Menu Close
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19)
One Big Blowout
ห้องเรียนออนไลน์
web banner
previous arrow
next arrow
5 รูปแบบ การเรียนการสอนรองรับการเปิดภาคเรียน

การเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนซึ่งเหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีปริมาณนักเรียนน้อยสามารถจัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่างและเข้มงวดการสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการด้านสาธารณสุข


ประกาศ ศกศ.11 จ.นครราชสีมา เรื่อง ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิกดูรายละเอียด


ผ่านระบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV


นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา สามารถเข้าเรียนได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

ครูผู้สอนทำการสอนผ่านระบบอิเลคทรอนิค


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา จัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางดังนี้
     - จัดการเรียนการสอนผ่านช่องทาง Line VDO คอล
     - จัดการเรียนการสอนผ่านช่องทาง Google Meet

ผ่านระบบแอปพลิเคชัน


เว็บส่วนกลาง สพฐ.
https://contentcenter.obec.go.th/


ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนเข้ามาเรียนออนไลน์
สื่อการเรียนออนไลน์ 7 ทักษะจำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา


 

สื่อการเรียนออนไลน์ห้องเรียนพิเศษ ศกศ.11 จ.นครราชสีมา


ครูผู้สอนเดินทางไปแจกเอกสารใบงานให้กับนักเรียนที่บ้าน


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดชุดเครื่องแบบนักเรียน แบบเรียน ปัจจัยพื้นฐาน และแบบฝึก ใบงาน จัดส่งให้นักเรียน และครอบครัวนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ยังที่พักอาศัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใช้ฝึกทักษะทางวิชาการ ประกอบการเรียนผ่านระบบออนไลน์ยังที่พักอาศัย

กลุ่มสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก

โปรแกรม IEP Online 1.6.3
โปรแกรม IEP Online 1.6.3 สำรอง
คู่มือ iep online วิธีติดตั้ง
ดาวน์โหลด SERIAL NUMBER
รหัสผู้ให้บริการ


*หมายเหตุสำหรับ รหัสเข้าโปรแกรม iep online ไม่มีครับ กด OK ก็เข้าได้เลย

หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564


  • รอบแรก ส่งเอกสารหลักฐานที่ปริ้นจากระบบ( IEP Online) ข้อ 1 - 8 , คป.01 , เอกสารรับรองความพิการ ไม่เกินวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
  • รอบสอง ส่งเอกสารหลักฐานที่ปริ้นจากระบบ( IEP Online) ข้อ 1 - 8 , คป.01 , เอกสารรับรองความพิการ ไม่เกินวันที่ ....

สถานศึกษาขอรับการอุดหนุนตามระบบคูปองการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวมได้ ไม่เกินคนละ 2,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

  • กรณีที่ 1.ขอรับเงินอุดหนุนเป็นรายการสื่อบัญชี ข ทั้ง 2,000 บาท
  • กรณีที่ 2.ขอรับเงินอุดหนุนเป็นรายการสื่อบัญชี ข.และบัญชี .ค รวมกันไม่เกิน 2,000 บาท เช่น บัญชี ค. (สอนเสริมหรือบริการผลิตสื่อ) ไม่เกิน 1,000 บาท และอีก 1,000 บาท เป็น บัญชี ข. รวมกันแล้ว 2,000 บาท

**หมายเหตุ บัญชี ค. สอนเสริม รหัส CS0101 และบัญชี ค. ผลิตสื่อโดยครู จะขึ้นต้นด้วย รหัส CS0401-CS0446 ต้องรวมกัน ไม่เกิน 1,000 บาท เพราะ ทั้ง 2 บริการนี้ นับเป็นบัญชี ค.

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา


  1. แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯ (คป.01)
  2. เอกสารหลักฐานแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่ปริ้นจากระบบ( IEP Online) ข้อ 1 - 8
  3. เอกสารรับรองความพิการ ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ หรือ แบบคัดกรอง หรือ แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ (คป.04)

*หมายเหตุ เอกสารตามข้อ 1 - 2 ให้พิมพ์ออกมาจากโปรแกรม IEP Online เท่านั้น

ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน

ผู้อำนวยการ

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ศกศ.11 จ.นครราชสีมา

ผลการประเมินคการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน์ ผอ.
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน์ ผอ.
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน์ ผอ.
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน์ ผอ.
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายกิตติศักดิ์ หงส์บัวภา รอง ผอ.ศกศ.11
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายกิตติศักด์ หงส์บัวภา รอง
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน์ ผอ.
อ่านเพิ่มเติม

“ภูมิทัศน์สวยงาม บริการประทับใจ ประสานงานภาคีเครือข่าย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

วิดีโอการให้ความรู้การดูแลสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19) ภาษามือ

VDO นำเสนอ ศกศ.11 จ.นครราชสีมา

รายการนำเสนอ ศกศ.11 จ.นครราชสีมา

13 Videos
Play Video

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าวประกาศ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายการ ข่าวรอบรั้ว

ผังรายการข่าวรอบรั้ว ศกศ.11 จ.นครราชสีมา

32 Videos
Play Video

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศกศ.11 จ.นครราชสีมา
หน่วยบริการพื้นที่ทางการศึกษา (การศึกษาพิเศษ) ทั้ง 32 อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ศกศ.11 จ.นม. หน่วยบริการ เขต 1

ข่าว ศกศ.11 จ.นม. หน่วยบริการ เขต 2

ข่าว ศกศ.11 จ.นม. หน่วยบริการ เขต 3

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ -นางสาว​วรรณ​ภา​ รัตต​ะคุ...

อ่านเพิ่มเติม

ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายกิติศักดิ์​ หงษ์บัวภา รอง​ผู้​อำนวย​การ ศกศ.11 จ.นม. นางม...

อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบ​ดี​ที่ 4 สิงหาคม​ 2565 หัวหน้าหน่วยบริการเขต 3 หัวหน้าหน่วยบริการปักธงชัย และนักกายภาพบำบัดเขต 3 เข้าร่วมโครงการ สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบ...

อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 คณะครู บุคลากรเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วั...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าว ศกศ.11 จ.นม. หน่วยบริการ เขต 4

วันจันทร์ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายสามารถ รัตนันยา หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ...

อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 นายสามารถ รัตนันยา หัวหน้าหน่วยบริการสูงเนิน...

อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 นางปาณิสรา แจ่มดวง หัวหน้าหน่วยบริการปากช่อง(กลางดง) ...

อ่านเพิ่มเติม

นายสามารถ รัตนันยา หัวหน้าหน่วยบริการสูงเนิน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเ...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าว ศกศ.11 จ.นม. หน่วยบริการ เขต 5

วันที่ 20 ก.ค. 2564 บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการพระทองคำ เป็นตัวเเทนมอบน้ำดื่มและสิ่งของเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้...

อ่านเพิ่มเติม

10 ม.ค. 63 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 จ.นครราชสีมา มอบหมายให้นายปริญธิวัชร์ แช่มสูงเนิน หัวหน้าหน่วยบริการเขต 5 คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯหน่วยบริการเขต 5 ...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าว ศกศ.11 จ.นม. หน่วยบริการ เขต 6

ข่าว ศกศ.11 จ.นม. หน่วยบริการ เขต 7

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ท่านวิมล วิมาลา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภา รองผู้อำนวยการ และ...

อ่านเพิ่มเติม

3 มี.ค. 63 นางสาวรังสิยา ศรีมหันต์ หัวหน้า ศกศ.11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการชุมพวง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารสถานศึกษาร...

อ่านเพิ่มเติม

3 มี.ค. 63 นางสาวพัชรมัย สีขาว หัวหน้า ศกศ.11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการลำทะเมนชัย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอลำทะเมนชัย ประจำเดือนมีนาคม โดยมีนายเส...

อ่านเพิ่มเติม
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น

18 มี.ค. 64 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โนจน ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยกรรมการบริหาร หน.เขต 7 ครูและบุคลากร ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะ...

อ่านเพิ่มเติม

คลังความรู้ สำหรับให้ผู้ปกครองนำไปฝึกเด็กๆที่บ้าน

ข่าวประกาศ