Menu Close

การประชุมกรรมการบริหารศูนย์ฯและหัวหน้าเขตหน่วยบริการ เขต 1–7

       30 ส.ค. 2564 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. เป็นประธานในการประชุมกรรมการบริหารศูนย์ฯและหัวหน้าเขตหน่วยบริการ เขต 1–7 ประจำสัปดาห์ เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม การรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน และการดำเนินงานของหน่วยบริการทั้ง 33 หน่วยบริการ การวางแผนการทำงาน และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา การเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมโดยใช้โคราชโมเดล ทั้ง 7 เขตพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมโครงการการเลี้ยงจิ้งหรีดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสร้างอาชีพให้แก่ครอบครัวเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเดือนกันยายน 2564 ณ ห้องสมุด อาคารสิริวิทยาทร ศูนย์ฯ เขตฯ 11 จ.นครราชสีมา