Menu Close

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดนครราชสีมา

                    วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน์ ผอ. ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ครูบุคลากร ขัดประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ.นม. ที่ได้รับมอบหมายจาก ผวจ. นม. ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอนุกรรมการฯ การรับฟังการดำเนินงานของ ศกศ.11 นม. และการร่วมมือจากภาคีเครืองข่ายในการพัฒนาการศึกษาของเด็กพิการทั้งจังหวัด การเยี่ยมชมนิทรรศการการให้บริการของ ศกศ.11 นม. ทั้ง 36 หน่วยบริการใน 32 อำเภอ ณ ห้องประชุมโคราช อาคารสิริวิทยาทร ศกศ.11 นม.