Menu Close

การประชุมประจำเดือนครูและบุคลากร ศกศ.11 นม. ครั้งที่ 8/2564
ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์

        30 ส.ค. 64 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครูและบุคลากร ศกศ.11 นม. ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยในที่ประชุมมีการติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการบริหาร ครูและบุคลากร การวางแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมโดยใช้โคราชโมเดล จำนวน 14 รุ่น และการเตรียมการจัดโครงการอบรมการเลี้ยงจิ้งหรีดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสร้างอาชีพให้แก่ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ในช่วงเดือนกันยายน 2564 การนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน และการดำเนินงานหน่วยบริการทั้ง 33 หน่วยบริการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องสมุด อาคารสิริวิทยาทร ศูนย์ฯ เขตฯ 11 จ.นครราชสีมา