Menu Close

กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

          วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษถาคม พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน์ ผอ. ศกศ.11 นม. เป็นประธานการอบรมกิจกรรมพัฒนาความรู้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเป็นครูมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยวันนี้เป็นวันที่สองของการอบรม เนื้อหาวันนี้ประกอบด้วย ทิศทางในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และแนวทางการพัฒนาองค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย กรรมการบริหาร หัวหน้าเขต หัวหน้าห้องเรียนสาขา โดยมี ท่าน ผอ. พร้อมด้วย ดร.จุรารัตน์ เพ็ชรจันทึก และนายภราดา บัวรอด ครูผู้ทรงคุณค่าของศูนย์ฯ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเสมา กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย ครูผู้ช่วยใหม่ โดยมี นายกิตติศักดิ์ หงส์บัวภา รอง ผอ. และนางมันทนา โพธิ์กัณฑ์ ผช. ผอ. เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสุรนารี และกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย พนักงานราชการ อัตราจ้าง และพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยมี ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ รอง ผอ. และนางมุกดา จ้อจันทึก เป็นวิทยากร ณห้องประชุมโคราช ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนคราชสีมา