Menu Close

กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจครู และบุคลากรทางการศึกษา "ท่านมาเราดีใจ ท่านไปเราคิดถึง"

     วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน์ ผอ. ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ครูบุคลากร จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ “ท่านมาเราดีใจ ท่านไปเราคิดถึง” การแสดงรำบายศรีสู่ขวัญ การกล่าวแสดงความยินดีแก่ครูบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น การกล่าวต้อนรับครูบุคลากรบรรจุใหม่ ครูบุคลากรที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ และครูและบุคลากรที่ย้ายกับภูมิลำเนา ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และการแสดงดนตรีของครูและบุคลากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Live Meeting โดยแพร่ภาพไปยังหน่วยบริการทั้ง 36 หน่วย ใน 32 อำเภอ ณ หอประชุมนครราชสีมา ศกศ.11 นม.