Menu Close

24 ก.ค.63 นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภา รองผู้อำนวยการ ศกศ.11 จ.นม. และ น.ส.ธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ หัวหน้าหน่วยบริการเขต 3 พร้อมด้วยครู บุคลากร หน่วยบริการเขต 3 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Based Rehabilitation) : CBR และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและการสร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา