Menu Close

กิจกรรม "ศูนย์คุณธรรม สวดมนต์ทุกวันพระ" การน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

         วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายกิตติศักดิ์ หงส์บัวภา รอง ผอ.ศกศ.11 นม. เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในกิจกรรม “ศูนย์คุณธรรม สวดมนต์ทุกวันพระ” พร้อมด้วยกรรมการบริหาร คณะครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศัล 5 การร่วมร้องเพลงดังดอกไม้บาน นั่งสมาธิ และแผ่เมตตา ณ สนามหญ้าเทียม ศกศ.11 นม.