Menu Close

คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเขต 6 ร่วมการประชุมประจำเดือน กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากกร และร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ รองผู้อำนวยการฯ

คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเขต 6 ร่วมการประชุมประจำเดือน กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากกร และร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ รองผู้อำนวยการฯ ณ หอประชุมนครราชสีมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา โดยทางครูและบุคลากรหน่วยบริการเขต 6 ได้ร่วมกิจกรรมออกร้านอาหาร ยำรวมมิตร และจัดการแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ