Menu Close

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยบริการบัวใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนแบบองค์รวม

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการบัวใหญ่ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนแบบองค์รวม
มีคณะผู้ปกครอง นักเรียน ครู และบุคลากร เข้าร่วมทั้ง 60 คน ภายในโครงการประกอบไปด้วย การเปิดโครงการ โดยนางสุเนตร ศิลปะชัยเดช
นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ เป็นประธานในการเปิดโครงการ การอบรมฟังบรรยายจากคณะวิทยากร 4 ท่าน โดยมีหัวข้อดังนี้
หัวข้อที่ 1 นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยนางพัชราพร ชนภัณฑารักษ์ ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ อำเภอบัวใหญ่
หัวข้อที่ 2 การดูแลสุขภาพผู้เรียนด้วยการกายภาพบำบัด โดยนายอารัมภ์ ปลั่งกลาง ครู คศ.1 (นักกายภาพบำบัด)
หัวข้อที่ 3 การดูแลสุขภาพในวัยเรียนด้วยการแพทย์แผนไทย โดยนายอาคมณ์ พันธุ์สง่า ครูผู้ช่วย (แพทย์แผนไทย)
หัวข้อที่ 4 ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ โดย น.ส.น้ำฝน ถิ่นทองหลาง ครูผู้ช่วย (พยาบาล)
และในช่วงบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมตรวจ คัดกรองภาวะสุขภาพนักเรียนหน่วยบริการบัวใหญ่ ตามเกณพ์การประเมินภาวะการเจริญเติบโตสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดีของนักเรียน ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลและส่งเสริมศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษแบบองค์รวม เฝ้าระวัง
และป้องกันภาวะทุพโภชนาการในนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข