Menu Close

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการเขต 6 รับการนิเทศ กำกับติดตามงานฯ

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการเขต 6 ประกอบด้วย หน่วยบริการคง
หน่วยบริการคง (ตาจั่น) หน่วยบริการบัวใหญ่ หน่วยบริการบัวลาย หน่วยบริการสี่ดา และหน่วยบริการบ้านเหลื่อม เข้ารับการนิเทศ กำกับติดตามงาน และผลการดำเนินงานของหน่วยบริการ โดยมีนางมันทนา โพธิ์กัณฑ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศกศ.11 นม. นายปริญธิวัชร์ แช่มสูงเนิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศกศ.11 นม นายทศพร พี่บขุนทด หัวหน้าหน่วยบริการเขต 5 นางสมจิตร อุทัยบาล หัวหน้าหน่วยบริการเขต 2 และนางสาวเกศริน สัวกิตติกุล ครูผู้ช่วย แพทย์แผนไทย หน่วยบริการเขต 5 เป็นคณะกรรมการนิเทศฯ ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานเอกสารและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อที่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาหน่วยบริการเขต 6 ได้ดำเนินงาน ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานต่อไป