Menu Close

คณะครูบุคลากรนำนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอายุ 5-12 ปี เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer (ฝาส้ม)

     วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน์ ผอ. ศกศ.11 นม. มอบหมายให้คณะครูบุคลากรนำนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอายุ 5-12 ปี เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer (ฝาส้ม) เข็มที่ 2 จำนวน 24 คน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ณ จุดฉีดวัคซีน ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา