Menu Close

คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำกิจกรรม 5ส

      วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นม. ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ. ศกศ.11 นม. มอบหมายให้คณะครู บุคลากรร่วมทำกิจกรรม 5ส ตามพื้นที่คณะสีที่ได้รับมอบหมายสีส้ม สีชมพู สีฟ้า สีเขียว การปรับภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และบริเวรโดยรอบ เพื่อพร้อมแก่การให้บริการนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา