Menu Close

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการคง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทักษะกลไกและการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปะหัตถกรรมประจำปี 2565

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการคง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทักษะกลไกและการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปะหัตถกรรมประจำปี 2565 โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันดังนี้

  1. เด็กชายเจษฎาภรณ์ วงมาเกษ
  2. เด็กหญิงทิพรดา จงเย็นกลาง
  3. เด็กชายทรงพร เพ็ชรหิน
  4. นายพุฒิพัฒน์ กล้าหาญฐิติชัย
  5. เด็กหญิงพิชยธิดา กริ่งดอนนอก