Menu Close

คณะครู หน่วยบริการคง ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
นายอารัมภ์ ปลั่งกลาง หัวหน้าหน่วยบริการเขต 6 นายอาคมณ์ พันธุ์สง่า แพทย์แผนไทยหน่วยบริการ เขต 6
นางสาวสุนิสา ถิ่นพุดซา หัวหน้าหน่วยบริการคง(ตาจั่น) และนางสาวจรัส เขตชมภู หัวหน้าหน่วยบริการคง นำนักเรียนหน่วยบริการคง ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วง โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอคง โดยคณะครูได้พานักเรียนนำเสนอนิทรรศการประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ และออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้ฝึกนักเรียนทำในหน่วยบริการมาวางจำหน่าย ได้แก่ ไข่ไก่จากโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษกิจพอเพียงและการส่งเสริมอาชีพนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ น้ำมันนวดสมุนไพร และลูกประคบสมุนไพร และคณะครูนำนักเรียนศึกษาเรียนรู้ เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆภายในงาน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ การเปิดโลกกว้าง และฝึกทักษะทางสังคมและการสื่อสาร