Menu Close

คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ศกศ.11 นม. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สมาธิบำบัดกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

          วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน์ ผอ. ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ครูบุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำโครงการสมาธิบำบัดระหว่างมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วยพระอุดมธีรคุณ ผอ.มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระราชสังฆราชูปถัมภ์ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย, ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน์ ผอ. ศกศ.11 นม., พระปลัดวีระชัย ธมฺมจิตฺโต, ดร.เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง (ธรรมยุต) และอดีตเลขานุการ รมจ.ศธ. นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ.นม. ในฐานะผู้แทน ผวจ.นม. นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ.นม. ในฐานะผู้แทนนายกอบจ. และนายศิริวัฒน์ มาลา ศน.ชำนาญการพิเศษ ผู้แทน ศธจ.นม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือ Module สมาธิบำบัดสำหรับบุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาการวิจัย สมาธิบำบัด (Meditation for Rehabilitation & Rejuvenation of body and mind) สำหรับุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (สาขา การศึกษาพิเศษ) ณ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา