Menu Close

ครูบุคลากร หน่วยบริการเขต 6 นำนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ และทำสมาธิ ตามโครงการศูนย์คุณธรรมสวดมนต์ทุกวันพระ

ครูบุคลากร หน่วยบริการเขต 6 นำนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ และทำสมาธิ ตามโครงการศูนย์คุณธรรมสวดมนต์ทุกวันพระ

*ฝึกทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา
*ฝึกทักษะทางสังคม การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น