Menu Close

นางสาวจรัส เขตชมภู หัวหน้าหน่วยบริการคง นางสาวสุนิสา ถิ่นพุดซา หัวหน้าหน่วยบริการคง(ตาจั่น) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/และ กบอ.คง ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565
นางสาวจรัส เขตชมภู หัวหน้าหน่วยบริการคง นางสาวสุนิสา ถิ่นพุดซา หัวหน้าหน่วยบริการคง(ตาจั่น)
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/และ กบอ.คง ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565โดยมี นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา