Menu Close

นางสาวจรัส เขตชมภู หัวหน้าหน่วยบริการคง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/และ กบอ.คง ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
นางสาวจรัส เขตชมภู หัวหน้าหน่วยบริการคง
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/และ กบอ.คง ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยมี นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมกุดรัง โรงเรียนเมืองคงจังหวัดนครราชสีมา