Menu Close

นางสาวศิริพร เจิมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการแก้งสนามนาง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและ กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.) ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
นางสาวศิริพร เจิมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการแก้งสนามนางเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและ กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.) ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดย นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอแก้งสนาม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง