Menu Close

นางสาวศิริพร เจิมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการแก้งสนามนาง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและ กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.) ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565
นางสาวศิริพร เจิมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการแก้งสนามนางเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและ กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.) ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดย นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอแก้งสนาม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง