Menu Close

นางสาวเกษร บุตสา หัวหน้าหน่วยบริการบัวลาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
นางสาวเกษร บุตสา หัวหน้าหน่วยบริการบัวลาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดย นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอบัวลาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอบัวลายชั้น 2 ค่ะ