Menu Close

นางสาวเกษร บุตสา หัวหน้าหน่วยบริการบัวลาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการอำเภอ (ก.บ.อ.)ครั้งที่ 11/2565

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565
นางสาวเกษร บุตสา หัวหน้าหน่วยบริการบัวลาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการอำเภอ (ก.บ.อ.)ครั้งที่ 11/2565 โดย นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอบัวลาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน