Menu Close

นางสาวเกษร บุตสา หัวหน้าหน่วยบริการบัวลาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นางสาวเกษร บุตสา หัวหน้าหน่วยบริการบัวลาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดย นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอบัวลาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา