Menu Close

นางแพรวนภา รวมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการบ้านเหลื่อม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนฯ ครั้งที่9/2565 ณ หอประชุมอำเภอบ้านเหลื่อม

วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565
นางแพรวนภา รวมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการบ้านเหลื่อม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนฯ ครั้งที่9/2565 ณ หอประชุมอำเภอบ้านเหลื่อม โดยมีนายวีรกุล หวังวีระ นายอำเภอบ้านเหลื่อมเป็นประธานการประชุม