Menu Close

นางแพรวนภา รวมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการบ้านเหลื่อม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 11/2565 ณ หอประชุมบ้านเหลื่อม

วัน อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
นางแพรวนภา รวมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการบ้านเหลื่อม
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ครั้งที่ 11/2565 ณ หอประชุมบ้านเหลื่อม โดยมีนายวีรกุล หวังวีระ นายอำเภอบ้านเหลื่อม เป็นประธานในการประชุม