Menu Close

นายอภิทักษ์ ขอเสริมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการบัวใหญ่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.)

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 นายอภิทักษ์ ขอเสริมกลาง หัวหน้าหน่วยบริการบัวใหญ่
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2565 โดย นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานในที่ประชุม ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่