Menu Close

นายอารัมภ์ ปลั่งกลาง นักกายภาพบำบัด นายอาคมณ์ พันธุ์สง่า แพทย์แผนไทย ลงพื้นที่ให้บริการและให้คำปรึกษานักเรียนโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู

วันที่ 18 สิงหาคม 2565
นายอารัมภ์ ปลั่งกลาง นักกายภาพบำบัด นายอาคมณ์ พันธุ์สง่า แพทย์แผนไทย ลงพื้นที่ให้บริการและให้คำปรึกษานักเรียนโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ดังนี้

 1. นางสาวรุ่งรุจี ศรีนอก บกพร่องทางร่างกายฯ
 2. เด็กชายอดิศร บำรุงกลาง บกพร่องทางร่างกายฯ
 3. นางสาววิภารัตน์ ไชยพารา บกพร่องทางร่างกายฯ
  การให้บริการ ดังนี้
  -การจัดท่าทาง ในท่านั่งและนอน
  -การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ แขน ขา ทั้ง 2 ข้าง
  -การทรงตัวในท่านั่งและยืน
  -การให้คำแนะนำในการทำความสะอาดช่องปาก
  -ฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก การหยิบจับสิ่งของ
  -ฝึกทักษะการรับรู้และการแสดงออกทางภาษา เช่น การหันตามเสียง
  -มอบสื่อการเรียนการสอนและให้คำแนะนำในการใช้สื่อการสอน
  -การนวดแนวเส้นพื้นฐานและกดจุดสัญญาณบริเวณที่มีอาการ
  -แนะนำการใช้สมุนไพรสดมาต้มน้ำชุบประคบตามข้อเพื่อคลายกล้ามเนื้อ
  -มอบสื่อการเรียนการสอน พร้อมอาหารเสริมนมโรงเรียน
  ผลที่ได้รับ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี