Menu Close

ข้าราชการครู

นายสมศรี กะไรยะ

ครู คศ.2

.

นางสาวปัทมา ศุภลักษณ์

ครู คศ.2

.

นางสาวดุจดาว จินกลาง

ครู คศ.2

.

นางกานต์พิชชา ฤทธิไชย

ครู คศ.2

.

นายปริญธิวัชร์ แช่มสูงเนิน

ครู คศ.2

.

นางวันวิสา รัตนรส

ครู คศ.1

.

นางมุกดา จ้อจันทึก

ครู คศ.1

.

นางสาวยอดขวัญ กุลเกตุ

ครู คศ.1

.

นางสาวจิราพร คงโนนกอก

ครู คศ.1

.

นางสาวสุทธิลักณ์ จิตพิศุทธิ์

ครู คศ.1

.

นางสาวพัชรมัย สีขาว

ครู คศ.1

.

นายจักรพันธ์ ขามโนนวัด

ครู คศ.1

.

นางสาววาสนา ชอบมะลัง

ครู คศ.1

.

นางสาววรรณภา รัตตะคุ

ครู คศ.1

.

นางสาวจตุรพร โทแก้ว

ครู คศ.1

.

นางสาวบุริมนาถ มีขันหมาก

ครู คศ.1

.

นางสาวรังษิยา มานิชย์สาร

ครู คศ.1

.

นางสาวประภาศรี ธนสารวิมล

ครู คศ.1

.

นางสาวโชติกา ผลพล

ครู คศ.1

.

นางสาวเบญจพร สืบเทพ

ครู คศ.1

.

นางสาวพิมพ์ชนก เลียบสันเทียะ

ครู คศ.1

.

นางสาวพิกุล วงษาเวียง

ครู คศ.1

.

นางสาวนรินทร เพชรรัตน์

ครู คศ.1

.

นายทรงศักดิ์ พลคง

ครู คศ.1

.

นางสาวปิยาภรณ์ รักษาภายใน

ครู คศ.1

.

นายฐาปนา คำสมัย

ครู คศ.1

.

นายสามารถ รัตนันยา

ครู คศ.1

.

นายณรงค์ อุดมแตง

ครู คศ.1

.

นายญาธิป ตังนิธภัทร

ครู คศ.1

.

นางสาววิภาพรรณ แก้วยงกฎ

ครู คศ.1

.

นางธีราพร เจริญยิ่ง

ครู คศ.1

.

นางแพรวนภา รวมกลาง

ครู คศ.1

.

นางสาวขนิษฐา สมบัติ

ครู คศ.1

.

นางสาวแพรวพราว เมืองแสน

ครู คศ.1

.

นายทศพร พีบขุนทด

ครู คศ.1

.

นางสาวกิติยา แสงจันทร์

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวนลนีย์ คงไชย

ครู คศ.1

.

นายอภิทักษ์ ขอเสริมกลาง

ครู คศ.1

.

นางสาวพรรษา วงค์ไชย

ครูผู้ช่วย

.

นางปาณิสรา แจ่มดวง

ครู คศ.1

.

นายอารัมภ์ ปลั่งกลาง

ครู คศ.1

.

นายอุกฤษฏ์ ทองสันทัด

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวธนาทิพย์ โต๊ะทิ้ง

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวพัชญ์พลิน สุวรรณ์โรจน

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวปิยะมาตย์ ภาโส

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวเอราวัณ อินทะรังษี

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวรัฐคุณ จันทะรัง

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวศิริรัตน์ แซ่ลิ่ม

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวศิริวรรณ เผือกพังเทียม

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวสุนิสา ผาด่านแก้ว

ครูผู้ช่วย

.

นางสมจิตร อุทัยบาล

ครูผู้ช่วย

.

นายพันธชาติ เมืองแก้ว

ครูผู้ช่วย

.

นายวรวุฒิ โสภาพงษ์

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวรุ้งตะวัน วังกานนท์

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวษมาวีร์ จิรโชติอุปพงษ์

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวพิชญาพร คงนาค

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวเกศริน สัวกิตติกุล

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวญาณิศา สาตรวาหา

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวณัฏฐา วิราฑูรย์

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวสุชาวดี สาระโชติ

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวศิริพร เจิมกลาง

ครูผู้ช่วย

.

นางวีณา เสนาปักษ์

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวณัฐปภัสร์ สุวรรณ์โรจน

ครูผู้ช่วย

.

นางกมลวรรณ ขวัญสุข

ครูผู้ช่วย

.

นางพัชราภา เอ็นดู

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวไพลิน บุญป้อง

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวสาธิยา วรรณะ

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวสาวิตรี แก้วรัก

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวสุจิตรา เขยกลาง

ครูผู้ช่วย

.

นางอัญญารัตน์ สายเพชร์

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวรัตนาภรณ์ ดวงคำน้อย

ครูผู้ช่วย

.

นายอัครเดช รัตนาจารย์

ครูผู้ช่วย

.

นางสาววรางคณางค์ ลานแดง

ครูผู้ช่วย

.

นายเฉลิมชาติ สุริพันธ์

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวสุพัตรา อินทะกูล

ครูผู้ช่วย

.

นายธีรวุฒิ รมณ์ชิต

ครูผู้ช่วย

.

นายชนาธิป อ่วมเจริญ

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวน้ำฝน ถิ่นทองหลาง

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวอภิสรา พัฒนกำชัย

ครูผู้ช่วย

.

นายอาคมณ์ พันธุ์สง่า

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวชนากานต์ ภูมิศาสตร์

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวอารีรัตน์ ขับผักแว่น

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวสุนิสา ถิ่นพุดซา

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวศิริพร แซ่ม้า

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวคนิจตา บุดดาสิม

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวนารีนาถ สุขจริง

ครูผู้ช่วย

.

นายกฤษณพล คำมีภักดี

ครูผู้ช่วย

.

นายอดิสร พลศรี

ครูผู้ช่วย

.

นางสาวรัตติยากร เธียสุวรรณ

ครูผู้ช่วย

.

ข้าราชการ ช่วยราชการ

นางนันทิยา บุศย์ปรีชา

.