Menu Close

ประชุมประจำเดือนครูและบุคลากร ศกศ.11 นม. ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

                     วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน์ ผอ. ศกศ.11 นม. เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565 คณะครู บุคลากร การประดับอินธนู การมอบบัตรประจำตัว และการมอบดอกไม้แก่บุคลากรใหม่ การอวยพรวันเกิดแก่ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม การเยี่ยมไข้ และการแสดงความยินดีแก่บุคลากร จากนั้นเป็นการนิเทศ กำกับ ติดตาม กลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่มงาน งานหน่วยบริการ งานช่วยราชการ งานโรงเรียนคู่ขนาน ในการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา พร้อมร่วมกันวางแผนการปฏิบัติราชการ และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การมอบนโยบายต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Line Meeting โดยแพร่ภาพไปยังหน่วยบริการทั้ง 36 หน่วยบริการใน 32 อำเภอ ณ หอประชุมนครราชสีมา ศกศ.11 นม.