Menu Close

ประชุมประจำเดือนครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน กรกฏาคม 2565

ประชุมประจำเดือนครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน กรกฏาคม 2565

     วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน์ ผอ. ศกศ.11 นม.เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565 คณะครู บุคลากร  การอวยพรวันเกิดแก่ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม การเยี่ยมไข้ และการแสดงความยินดีแก่บุคลากร จากนั้นเป็นการนิเทศ กำกับ ติดตาม กลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่มงาน งานหน่วยบริการ งานช่วยราชการ งานโรงเรียนคู่ขนาน ในการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา พร้อมร่วมกันวางแผนการปฏิบัติราชการ และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การมอบนโยบายต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Line Meeting โดยแพร่ภาพไปยังหน่วยบริการทั้ง 36 หน่วยบริการใน 32 อำเภอ ณ หอประชุมนครราชสีมา ศกศ.11 นม.