Menu Close

ประวัติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

        ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งขึ้นตามมติณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือด้านการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเช่น การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือแรกพบความพิการ การเตรียมความพร้อมการบำบัดฟื้นฟูเบื้องต้นก่อนส่งต่อเรียนร่วมและโรงเรียนเฉพาะความพิการและปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับความอนุเคราะห์อาคารเรียนของโรงเรียนศึกษาพิเศษจังหวัดนครราชสีมา (ชื่อขณะนั้น) เป็นที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางสิรินารถ เพียรช่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษจังหวัดนครราชสีมา (ชื่อขณะนั้น) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมาต่อมาศูนย์ฯ ได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เรื่องการขอใช้ที่ดินสาธารณประ-โยชน์เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวร โดยได้รับความเห็นชอบจากชาวบ้านกรูด–หนองออก และมติที่ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เป็นเอกฉันท์ให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์จำนวน ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวาเป็นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียนรวมแบบพิเศษและอาคารประกอบ จำนวน ๙ รายการ ได้แก่ ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ศูนย์ ฯ ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่สำนักงานใหม่เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และเปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน
     วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้าย อาคาร “สิริวิทยาทร” หมายถึง อาคารซึ่งเป็นแหล่งความเอื้ออาทรและความรู้ที่เป็นมงคล ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา