Menu Close

ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

       30 ส.ค. 64 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานของจังหวัด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนราชการ ถ่ายทอดสดผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่น Cisco Webex Online Meeting ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา