Menu Close

ผอ.ศกศ. 11 นม. พร้อมด้วยกรรมการบริหาร และทีมนักสหวิชาชีพ จัดประชุมสรุปผลการเข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาล

                วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน์ ผอ. ศกศ.11 นม. ดร.จุฬารัตน์ เพ็ชรจันทึก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ทีมนักสหวิชาชีพ ประกอบด้วย นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด แพทย์แผนไทย นักจิตวิทยา พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข จัดประชุมสรุปผลการเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทของทีมนักสหวิชาชีพในโรงพยาบาลประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพ – ราชสีมา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสุรนารี และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไลน์มิตติ้ง ณ ห้องประชุมสุรนารี ศกศ.11 นม.