Menu Close

ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และครูบุคลากรต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ

                    วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน์ ผอ. ศกศ.11 นม. นายกิตติศักดิ์ หงส์บัวภา รอง ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ครูบุคลากรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ นำโดยนางสาวประภาศรี ชูสกุล ผอ.ศกศ.ชัยภูมิ และคณะครูบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนสอนระยะแรกเริ่ม EI การให้บริการนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์ฯ หลัก และหน่วยบริการทั้ง 36 หน่วยบริการใน 32 อำเภอ จากนั้นเยี่ยมชมห้องเรียนสาขาประเภทความพิการ และห้องเรียนพิเศษภายในศูนย์ ฯ หลัก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา