Menu Close

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาระบบการให้บริการ ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) ช่วงเชื่อมต่อและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน
  2. พัฒนาครูและบุคลากร ผู้ดูแลคนพิการ และผู้เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้ เจตคติและทักษะในการพัฒนาคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษาจากภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคนพิการ