Menu Close

พิธีมอบบ้านพักอาศัยการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่อยู่อาศัย
ตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น

        18 มี.ค. 64 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โนจน ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยกรรมการบริหาร หน.เขต 2 ครูและบุคลากร ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น นายเสกสรร สีสุขพะเนา นร.ศกศ.11 นม. หน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ญี่ปุ่น) ปีงบประมาณ 2563 ตัวแทนมอบโดย น.ส.ภัคธดา สุวรรณนวล ผจก.มูลนิธิ ศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย(ประเทศไทย) และคณะ พร้อมด้วย นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.และ อสม.ในพื้นที่ ณ บ้านพักอาศัยผู้พิการ เลขที่ 29/1 หมู่ 1 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา