30 มิถุนายน 2565
ครู บุคลากรและนักเรียนหน่วยบริการ เขต 1 ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเมืองนครราชสีมา และหน่วยบริการโนนสูง