Menu Close

วันที่ 31 สิงหาคม 2564
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการสูงเนิน ขอขอบพระคุณ ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอสูงเนิน ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการสูงเนิน จำนวน 12 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1.เด็กหญิงณัฐชยา อุเทนสุต 2.ด.ช.พัชรนนท์ ทวีคูณ 3.ด.ญ.ลภัสรดา ไชยวงศ์ 4.ด.ช.ธีรกานต์ อ่วมบุญ 5.ด.ช.ยศปกรณ์ ตู้ฉกาจ 6.ด.ช.ธนกร ฆารวาส 7.ด.ช.ไกรสร ฝาดสูงเนิน 8.ด.ช.ณัฐวุฒิ โวกสูงเนิน 9.ด.ช.ธุวานนท์ ทองมี 10.ด.ญ.กมลวรรณ บุญดีดวงรุ่ง 11.ด.ช.สุทธิพงษ์ อุชชิน 12.ด.ช.ปกรณ์ สุนันธรรม